Serviciile noastre

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este instituția abilitată cu funcții de evaluare și expertiză a bunurilor imobile și mobile, deține licența de broker vamal, eliberează certificate de origine nepreferențiale și Carnete ATA pentru admitere temporară. Noi Vă propunem un spectru larg de servicii, în suportul afacerii DVS și dezvoltării comerțului.

 • EXPERTIZA BUNURILOR (MĂRFURI ALIMENTARE ȘI INDUSTRIALE, UTILAJ, MAȘINI, ECHIPAMENTE, MIJLOACE DE TRANSPORT, MATERIALE DE CONSTRUCȚIE, MOBILĂ etc) PRIVIND DETERMINAREA:
 • calității produselor;
 • cantității produselor;
 • producătorului mărfii;
 • ţării de origine a mărfii;
 • cantității materiei prime destinate prelucrării și duratei ciclului tehnologic;
 • volumului finit al producţiei obţinute din materia primă dată spre prelucrare;
 • poziţiei tarifare (codului), destinaţiei conformitate cu Nomenclatorul combinat al mărfurilor;
 • stării de facto a mărfurilor industriale, produselor allimentare, a materialelor de construcție, mobilei etc.;
 • stării tehnice a mașinelor, echipamentelor, instalațiilor, mijloacelor de transport, electrocasnicelor, tehnicii de calcul, teleoanelor mobie, etc.                                                                                                            Instrucțiune cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Decizia Biroului Executiv al CCI Nr. 08/1 din 24.05.2018 (vezi aici)
 • EVALUAREA BUNURILOR:
 • Imobile: clădiri, apartamente, case de locuit, construcții industriale, rețele, terenuri cu defirite destinații, etc.;
 • Mobile: mărfuri industriale și alimentare, materiale de construcții, mobilă, mașini, echipamente, instalații, electrocasnice, tehnică de calcul, telefoane mobile, mijloace de transport (auto, feroviar, aerian, naval) etc.;
 • Intreprinderi în complex patrimonial;
 • Prejudiciul material (pagube) cauzat bunurilor în urma inundațiilor, incendiilor, accidentelor rutiere etc.
 • Brokeraj vamal

Avînd o practică îndelungată în domeniul perfectării operațiunilor de vămuire, dispunând de o rețea de filiale în regiuni, specialiștii calificați ai CCI a RM pot perfecta actele pe întreg teritoriul vamal al Republicii Moldova. Specialiștii noștrii perfectează:

 • declaraţii vamale electronice și pe suport de hârtie, după caz;
 • actele de transport internaţional (TIR, CMR etc.);
 • actele de comerţ extern (invoce, contract, etc.);
 • consultanța în domeniul vamal și de comerțul internațional;
 • Consultanța privind proceduri simplificate de vămuire și AEO (agent economic autorizat), Exportator aprobat.
 • VIZAREA DOCUMENTELOR DE COMERȚ INTERNAȚIONAL

CCI este abilitată cu dreptul de vizare a următoarelor acte:

 • contracte de comerț internațional;
 • invoice;
 • letter of authorisation;
 • alte documente de comerț internațional.
 • Certificarea originii

CCI a RM asigură eliberarea certificatelor de origine nepreferențiale, precum și confirmă originea mărfurilor autohtone pentru mărfurile transportate prin posturile vamale interne de control.

 • Carnete ATA

Carnetul ATA este recunoscut la nivel internațional ca un instrument de facilitare a comerțului. Acesta reprezintă un document internaţional, în baza căruia mărfurile aflate în regim de export temporar și tranzit circulă liber, conform unei proceduri vamale simplificate. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este drept instituția emitentă şi garantă a Carnetelor ATA pentru admitere temporară. În acest context, Camera este recunoscută și afiliată la lanţul internaţional de garanţie gestionat de Camera Internaţională de Comerţ.

Eliberarea Carnetelor ATA pentru

 Puncte forte ale CCI a RM:

 • 100 de specialiști cu experiență în domeniu (experţi-evaluatori şi evaluatorii bunurilor imobile, specialiști în domeniul vămuiri și certificării originii mărfurilor);
 • Filiale în toate regiunile țării

Sistemul Cameral dispune de capacitățile instituționale necesare, implicit 9 filiale, care activează pe întreg teritoriul republicii.

 • Utilizarea tehnologiilor informaționale

CCI a RM a dezvoltat și implementat Sistemul informațional automatizat „Expertiza, Evaluare, Certificare” SIA EEC – ca aplicație specializată a CCI destinată pentru perfectarea și administrarea electronică a procesului de efectuare a expertizei, evaluării și certificării originii mărfurilor. Sistemul se aplică la toate etapele de expertiză (recepționarea cererii, înregistrarea și emiterea comenzii, repartizarea către expert, întocmirea raportului de expertiză și emiterea acestuia). Acest sistem:

 • permite automatizarea proceselor de lucru prin informatizarea fluxululi de informaţii şi documentelor din cadrul CCI, permite  monitorizarea online a operațiunilor și vizualizarea stării curente a documentelor;
 • oferă un mediu virtul de lucru, flexibil și personalizat, cu o gamă completă de funcții specializate;
 • reduce timpul de perfectare a actelor;
 • facilitează accesul la informaţii;
 • creează premise pentru dezvoltarea serviciilor electronice – la distanța.
 • Corespunderea cerințelor standardelor internaționale- ISO 9001:2015. Serviciile CCI a RM corespund cerințelor sistemlului de management al calității. Deținerea de către CCI a certificatului Sistemului de Management al Calității – ISO 9001:2015 garantează că serviciile Camerei îndeplinesc condițiile de calitate și corespund așteptărilor agenților economici. Astfel, membrii CCI și alte persoane interesate pot fi siguri că vor beneficia în continuare de servicii de calitate.
 • SM EN 16775:2017 Cerințe generale pentru serviciile de expertiză. CCI aplică prevederile standardului și se conduce de următoarele principii: Independența, Imparțialitate, Obiectivitate, Integritate, Perfecționare profesională continuă și evaluarea experților sistemului Cameral, Aplicarea tehnologiilor informaționale, Modernizarea continuă a proceselor etc.
 • SM EN 16992:2017: Competențe ale reprezentanțior vamali. Standardul vine să asigure un mecanism de formare și perfecționare continuă a specialiștilor implicați în declararea mărfurilor în vamă. De asemenea acesta promovează valorile profesionale în proces de prestare a serviciilor de brokeraj vamal.